Stran za svoje delovanje uporablja piškotke (Cookies).

Temeljna izhodišča za učenje in poučevanje

Raziskave na področju učenja in poučevanja so veliko prispevale k razumevanju procesa učenja in k razvoju učinkovitih metod poučevanja. Uveljavljenih je več pristopov, ki glede na okoliščine dajejo kar najboljše rezultate. V tem delu navajamo nekaj temeljnih izhodišč za učenje in poučevanje, povzetih po smernicah ameriškega nacionalnega sveta za raziskave (National Research Council).*

 

1. Po naravi smo ljudje raziskovalci in učenci.

Učenje je proces, ki temelji na predhodnem znanju in izkušnjah. Zato ima vsak izmed nas drugačen zbir znanj in izkušenj ter s tem nekoliko drugačno razumevanje delovanja fizikalnih, bioloških ali npr. družbenih sistemov. Učinkovito učenje in poučevanje je tisto, ki nadgrajuje pravilno usvojene pojme in s korekcijami odpravlja napačne.

 

2. Učinkovitost učenja je povezana z osredotočenostjo na ključne ideje, izkušnje in spoznanja.

Osredotočenost na ključne ideje, izkušnje in spoznanja – namesto na širok spekter vsebin, ki vodi v razpršenost in akumulacijo nepovezanih faktografskih znanj – omogoča učinkovito sprejemanje na novo pridobljenih znanj in sposobnost reševanja novih problemov. To je proces, ki ga morajo spremljati medpredmetno povezovanje ter povezovanje in prepletanje lastnih znanj in izkušenj.

Temeljna izhodisca za ucenje in poucevanjeTemeljna izhodisca za ucenje in poucevanje

Avtor: Marko Samec

3. Razumevanje si s časom izboljšujemo.

Razumevanje sveta, natančneje, razumevanje delovanja sistemov – še posebej razumevanje medsebojnih odvisnosti delov sistema – je proces, ki traja leta in zahteva stalen stik z obravnavanimi sistemi. Lahko bi rekli, da je to proces učenja, ki traja vse življenje. Zato je pomembno, da se poučevanje prilagaja razvojni in starostni stopnji skupine ter stopnji predhodnega znanja.

 

4. Vse vrste pismenosti zahtevajo tako znanje kakor tudi izkušnje.

Družboslovne in naravoslovne znanosti niso le paketi znanja, temveč jih bogatijo in dopolnjujejo številne praktične izkušnje, aplikacije in primeri dobre prakse. Tudi učinkovito učenje zahteva praktične izkušnje in temelji na izkustvenem učenju ter učenju z odkrivanjem in raziskovanjem, ki učence spodbuja k lastni aktivnosti, da s svojim izkustvom, pridobljenimi podatki in spoznanji oblikujejo svoja stališča (ki jih znajo zagovarjati), znajo oblikovati trditve in se dokopati do novih zaključkov.

 

5. Osebno zanimanje in navezava na osebne izkušnje izboljšujeta učinkovitost učenja.

Osebno zanimanje in osebne izkušnje so ključni del učinkovitega učnegaprocesa. Zato je pomembno, da učitelj obravnavano tematiko čim bolje poveže z izkušnjami učencev in poudari relevantnost njene obravnave. To ne izboljšuje zgolj samega procesa učenja, temveč je temelj vseživljenjskega učenja.

 

6. Možnosti izobraževanja morajo biti za vse enake in vsem dostopne.

Učinkovitost učenja zahteva ustrezna sredstva in možnosti, in ta sredstva in možnosti moramo prilagoditi potrebam vsakega posameznika.

__________________
* Povzeto po šestih temeljnih izhodiščih dokumenta “A Framework for K-12 Science Education: Practices, Crosscutting Concepts, and Core Ideas”, National Research Council, Board on Science Education, 2011.

 

Slovarček ključnih pojmov

Raziskave na področju učenja in poučevanja so veliko prispevale k razumevanju procesa učenja in k razvoju učinkovitih metod poučevanja. 

Preberi več...

Učenje in poučevanje

Raziskave na področju učenja in poučevanja so veliko prispevale k razumevanju procesa učenja in k razvoju učinkovitih metod poučevanja. 

Preberi več...

Energetska pismenost

Energetska pismenost je razumevanje lastnosti in pomena energije v vesolju, na našem planetu in v naših vsakdanjih življenjih. Pomeni več kot le vedetiin razumeti

Preberi več...

Na vrh