Stran za svoje delovanje uporablja piškotke (Cookies).

Energetska pismenost

Kaj je energetska pismenost?

Energetska pismenost je razumevanje lastnosti in pomena energije v vesolju, na našem planetu in v naših vsakdanjih življenjih. Pomeni več kot le vedeti
in razumeti. Vključuje namreč tudi zmožnost uporabe tega znanja in razumevanja za oblikovanje odgovorov na različna vsakdanja vprašanja ter za uspešno soočanje z izzivi glede izbire in izkoriščanja virov energije za zadovoljevanje naših potreb: danes in jutri.

Energetsko pismeni smo, če:

• znamo slediti energijskim tokovom in o energiji razmišljati sistemsko;
• se zavedamo, koliko energije porabimo za izvajanje svojih dejavnosti in od kod to energijo dobimo;
• znamo ovrednotiti verodostojnost informacij o energiji;
• razumno komuniciramo o energiji in njeni rabi;
• naše odločitve o izbiri in izkoriščanju virov energije temeljijo na dejstvih in znanju ter razumevanju vplivov in posledic naših odločitev;
• nenehno nadgrajujemo svoje znanje o energiji in oskrbi z njo.

 

Avtorji priročnika želimo poudariti predvsem uporabno plat znanja in razumevanja, povezanega z energijo in energetiko. Zato smo se pri prevodu odločili za izraz energetska, in ne energijska pismenost. Poudarek torej ni samo na znanju in razmevanjum povezanem z energijo (kar bi lahko prevedli kot energijska pismenost), ampak na njegovi vrednosti za našo vsakdanjo rabo energije in zagotavljanja oskrbe z njo; to pa je dejavnost energetike.

 

 

Energetska pismenost je del družboslovne in naravoslovne pismenosti

K celovitemu razumevanju energije in energetike moramo pristopiti interdisciplinarno. Zgolj naravoslovni ali inženirsko-tehnološki pogled ne zadostuje za soočanje z izzivi, povezanimi z izbiro in izkoriščanjem virov energije. Potrebujemo vsaj še poglede z vidika državljanske vzgoje, zgodovine, ekonomije, sociologije, psihologije, komunikologije in političnih ved. K energetski pismenosti prispevata tako naravoslovje kot družboslovje. In obratno: energetska pismenost krepi naravoslovno in družboslovno pismenost. Tudi učni načrti slovenskih osnovnih in srednjih šol vključujejo vsebine, povezane z energijo in energetiko, pri različnih predmetih. Žal pa je sinteza teh znanj še vedno preveč prepuščena učencem. Učiteljeva naloga, z medpredmetnim povezovanjem ustvariti bolj celostno podobo o energiji in njeni rabi v vsakdanjem življenju, pa tudi ni prav preprosta. Ob vse večji rabi energije in potrebi po krepitvi energetske pismenosti je pomemben celovit pristop na področju izobraževanja o energiji in njeni rabi, kot je to primer v ZDA, ki daje osnovo temu priročniku. Dobre prakse iz tujine želimo prilagoditi slovenskim razmeram ter jih prenesti v slovenski izobraževalni prostor kot prispevek na poti do bolj celovitega, sistemskega razumevanja energije in njenega pomena v naši družbi.

 

Zakaj je energetska pismenost pomembna?

Boljše znanje in razumevanje energije in energetike lahko:

• vodi k oblikovanju odgovornejših in bolj ute- meljenih odločitev,
• prispeva k zanesljivosti oskrbe in vpliva na nacionalno varnost,
• spodbuja gospodarski razvoj,
• vodi k trajnostni rabi energije,
• zmanjšuje okoljska tveganja in negativne učinke rabe energije,
• pomaga posameznikom in organizacijam zmanjšati stroške za energijo.

 

Za oblikovanje odgovornih odločitev potrebujemo vsaj temeljno razumevanje energije, njenih virov, proizvodnje in oskrbe z njo ter njene učinkovite rabe. To velja tako za odločanje na individualni ravni (na primer glede učinkovite rabe energije v gospodinjstvu) kot tudi pri oblikovanju energetskih strategij in politik na nacionalni in mednarodni ravni. Aktualni slovenski, evropski in globalni izzivi oskrbe z energijo, ki med drugim zajemajo vprašanja zalog in rabe fosilnih goriv, blaženja podnebnih sprememb ter krepitve izkoriščanja energije iz trajnostnih in obnovljivih virov, jasno narekujejo potrebo po večji
energetski pismenosti.

Slovarček ključnih pojmov

Raziskave na področju učenja in poučevanja so veliko prispevale k razumevanju procesa učenja in k razvoju učinkovitih metod poučevanja. 

Preberi več...

Učenje in poučevanje

Raziskave na področju učenja in poučevanja so veliko prispevale k razumevanju procesa učenja in k razvoju učinkovitih metod poučevanja. 

Preberi več...

Energetska pismenost

Energetska pismenost je razumevanje lastnosti in pomena energije v vesolju, na našem planetu in v naših vsakdanjih življenjih. Pomeni več kot le vedetiin razumeti

Preberi več...

Na vrh