Stran za svoje delovanje uporablja piškotke (Cookies).

Na odločitve o izbiri in izkoriščanju virov energije vplivajo ekonomski, politični, okoljski in družbeni dejavniki.

 

5.1 O izbiri in izkoriščanju virov energije odločamo na različnih ravneh.

Ljudje se o izbiri in izkoriščanju virov energije odločamo na individualni ravni, na ravni skupnosti, v kateri bivamo, ter na nacionalni in mednarodni ravni. Vsaka raven odločanja ima splošne lastnosti, ki so skupne vsem ravnem, in določene posebnosti. Odločitve, ki presegajo raven posameznika (tj. individualno raven odločanja v gospodinjstvu) in jih sprejemamo na ravni lokalne skupnosti, države ali na mednarodni ravni, običajno sprejemamo v formalno oblikovanih odločevalskih postopkih.

 

5.2 Za energetsko infrastrukturo je značilna inertnost.

Energetska infrastruktura, s katero razpolagamo danes, je posledica odločitev, ki so jih nacionalni ali lokalni odločevalci, podjetja in posamezniki sprejeli v preteklosti. V obstoječo energetsko infrastrukturo smo vložili veliko denarja, časa in tehnologij. Zato je spreminjanje te infrastrukture težavno, ni pa nemogoče.
Odločitve, ki jih sprejme določena generacija, ustvarjajo in omejujejo razpon možnosti, s katerimi 
razpolagajo prihodnje generacije.

Slika: Subvencije v energetikiSlika: Subvencije v energetiki

 

5.3 K odločanju o izbiri in izkoriščanju virov energije lahko pristopimo sistemsko.

Posamezniki in skupnosti pri odločanju o izbiri in izkoriščanju virov energije tehtajo prednosti in slabosti različnih možnosti. Pri tem so nekatere prednosti oziroma slabosti očitne, druge pa bolj prikrite. Da bi jih celovito prepoznali, moramo k odločanju pristopiti skrbno, na podlagi znanja in dejstev ter upoštevajoč sistemski pristop, ki opozarja na pomen posameznih elementov energetskega sistema (kot so razpoložljivi viri energije, proizvodni objekti, infrastruktura za prenos in distribucijo energije ter njena raba), njihove medsebojne (notranje) soodvisnosti in njihovo sovplivanje navzven, tj. z drugimi sistemi, kot so družbeni, politični, gospodarski in izobraževalni sistem.
Pomembno je tudi razumevanje, kako soodvisno delovanje teh sistemov vpliva na temeljne vrednote, kot so demokracija, zdravje, čisto okolje in kakovost življenja.

 

5.4 Na odločitve o izbiri in izkoriščanju virov energije vplivajo ekonomski dejavniki.

Cena, ki jo plačujemo za energijo, prav gotovo vpliva na odločitev o izbiri in izkoriščanju virov energije na vseh ravneh odločanja, od individualne do nacionalne in globalne.
Energija je hkrati dobrina in plačljiv produkt. Cene energije so pogosto podvržene tržnim nihanjem, ki jih s svojim porabniškim vedenjem oblikujemo posamezniki in skupnosti. Do razlik v cenah prihaja tudi zaradi rabe različnih virov energije, njihove razpoložljivosti, dostopnosti, cene transporta ter tudi zaradi davčnih spodbud in olajšav.

 

5.5 Na odločitve o izbiri in izkoriščanju virov energije vplivajo politični dejavniki.

Politični dejavniki vplivajo na odločitve o izbiri in izkoriščanju virov energije na vseh ravneh odločanja, od individualne do nacionalne in globalne ravni. Pri obravnavi političnih dejavnikov moramo med drugim upoštevati lastnosti odločevalskih struktur in razmerja moči, delovanje politikov kot odločevalcev ter (politični) aktivizem posameznikov in interesnih skupin.

 

5.6 Na odločitve o izbiri in izkoriščanju virov energije vplivajo okoljski dejavniki.

Okoljski stroški, povezani z izbiro in izkoriščanjem virov energije, vplivajo na odločanje na vseh ravneh, od individualne do nacionalne in globalne ravni. Z energijo povezane odločitve vplivajo na kakovost okolja. Ti vplivi so lahko pozitivni ali negativni.

 

5.7 Na odločitve o izbiri in izkoriščanju virov energije vplivajo družbeni dejavniki.

Vprašanja etike, morale in družbenih norm vplivajo na izbiro in izkoriščanje virov energije na vseh odločevalskih ravneh, od individualne do nacionalne in globalne ravni. Družbeni dejavniki običajno vključujejo ekonomske, politične in okoljske dejavnike.

Slovarček ključnih pojmov

Raziskave na področju učenja in poučevanja so veliko prispevale k razumevanju procesa učenja in k razvoju učinkovitih metod poučevanja. 

Preberi več...

Učenje in poučevanje

Raziskave na področju učenja in poučevanja so veliko prispevale k razumevanju procesa učenja in k razvoju učinkovitih metod poučevanja. 

Preberi več...

Energetska pismenost

Energetska pismenost je razumevanje lastnosti in pomena energije v vesolju, na našem planetu in v naših vsakdanjih življenjih. Pomeni več kot le vedetiin razumeti

Preberi več...

Na vrh